รับเข็มภ.ป.ร.

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีรับเข็ม ภปร. ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เข้าใหม่ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ (12 มิถุนายน 2566) ที่หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ,รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับเข็มเครื่องหมาย ภปร. ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เข้าใหม่) ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายอำเภอพุทธมณฑล ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณะครู อาจารย์ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมพิธี 

     ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้จัดพิธีมอบเข็มเครื่องหมาย ภปร. แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 434 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เข้าใหม่) จำนวน 74 คน รวมทั้งสิ้น 508 คน โดยได้จัดพิธีประดับเข็มเครื่องหมาย ภปร. ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เทิดทูนและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษานานัปการ เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่เยาวชนและประเทศชาติบ้านเมือง ตลอดจนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนในเกียรติภูมิของตนเอง และโรงเรียนสืบไป

    สำหรับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2539 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 9 แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมพระราชทานนามโรงเรียน และพระราชทานอักษรย่อพระปรมาภิไธย "ภปร."

           ……………………………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม..ภาพ/ข่าว

Visitors: 224,416