NIA ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจนวัตกรรมการเกษตร (MOU)

บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัดและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร (MOU) โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในด้านนวัตกรรม ความยั่งยืน และการทำงานร่วมกันในภาคการเกษตร

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตรไทยและผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างปลอดภัย และช่วยส่งเสริมระบบนิเวศการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่าง NIA และ ซินเจนทา ประเทศไทยถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการใช้พลังของนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมทั้งศักยภาพและทรัพยากรของพวกเราเข้าด้วยกัน ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรได้นำวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในตลาดได้อย่างมีประเสิทธิภาพ  ซึ่งเราเชี่อว่าจะสามารถปลดล็อคศักยภาพของภาคการเกษตรได้ และนำมาซึ่งความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการเกษตรไทย”

ในการร่วมมือครั้งนี้ ทาง NIA และซินเจนทา ประเทศไทยจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร โดยจะส่งเสริมด้านทรัพยากรที่จำเป็น ช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้จะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดยนำนวัตกรรมมาใช้ในสังคมเกษตรกรรม

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในด้านโซลูชั่นส์ด้านการเกษตรยุคใหม่ มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยซินเจนทาได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆ เพื่อค้นพบสารอารักขาพืชที่ล้ำสมัย รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และช่วยเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น

นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด กล่าวว่า “พันธกิจของเราคือการใช้นวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนให้เราพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถทางออกให้กับเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่