ศอ.บต. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยแ

ศอ.บต. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ จชต.

ยะลา -เลขาฯ ศอ.บต. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ในโอกาส เยือน ศอ.บต. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2566) ที่ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Pedro Zwahlen (นายเปโดร สวาห์เลน) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส(สวิตเซอร์แลนด์) ประจำประเทศไทย ในโอกาส เยือน ศอ.บต. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. โดยมี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงแรงงาน นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางเปรมวดี สันหนู ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน นายอิสระ ละอองสกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ตลอดจน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภารกิจงานของ ศอ.บต. พร้อมทั้งให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้มีการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม พุทธ คริสต์ รวมถึงมีพี่น้องไทยเชื้อสายจีน โดย ศอ.บต. ให้การดูแลอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์ ศาสนาอิสลามมีการส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ มีทีมแพทย์ไปคอยอำนวยความสะดวก ในขณะเดียวกันกิจกรรมสำคัญทางศาสนาพุทธ ศอ.บต. ก็ได้เข้าไปส่งเสริม ทุกศาสนาต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม เป็นสิ่งที่ ศอ.บต. เน้นมากที่สุด 

เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ยังได้รับฟังการส่งเสริมด้านภาษาให้กับคนในพื้นที่ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า คนในพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษามลายูได้ แต่เมื่อเข้าโรงเรียนจะเรียนด้วยภาษาไทย และเพิ่มองค์ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ อาหรับ และภาษาอื่นๆ ซึ่งหากยิ่งสามารถสื่อสารได้หลายภาษาก็จะเป็นการยิ่งเพิ่มโอกาสในอนาคต ในส่วนของ ศอ.บต. มีธนาคารสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งมีการผลิตสื่อ ประยุกต์ ให้เด็กได้เรียนรู้ ทั้งหนังสือ สมุดภาพ ของเล่น สอดแทรกเป็น