อบต.เพชรบุรีเฮ “ออมสิน”ปล่อยกู้โครงการคาร์บอนฟุตปริ้นท์

อบต.เพชรบุรีเฮ “ออมสิน”ปล่อยกู้โครงการคาร์บอนฟุตปริ้นท์

ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี(อบต.) ร่วมธนาคารออมสิน จัดประชุมสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การกู้ยืมให้กับนายก อบต.สมาชิกชมรมฯ ในการจัดทำโครงการเพื่อการลดคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ของแต่ละแห่ง

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 ก.ค.2566 ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง ประธานชมรม อบต.จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมประชุมหารือกับ ดร.ปริญญา กาญจนปุญญกุล ผูัอำนวยการฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และสถาบัน ธนาคารออมสิน นายธีระศักดิ์ พาณิชวิทย์ ประธานยุทธศาสตร์ สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิก อบต.จ.เพชรบุรี ในการหารือแนวทางการกู้ยืมเงิน ธ.ออมสิน เพื่อนำมาใช้ในโครงการของ อบต.ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษต่างๆ ให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นกองทุนหลักให้ท้อถิ่นกู้ยืนไปปฎิบัติดังกล่าว

ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ ประธานชมรม อบต.จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า การที่ ธ.ออมสิน มาร่วมประชุมในการประชุมนายก อบต.ของจัังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ เป็นผลดีอย่างมากกับ อบต.ในจัหวัดเพราะจะได้รับทราบทั่วกันว่ามีสถาบันทางการเงินของรัฐพร้อมสนับสนุนการเงินในการจัดทำโครงการลดโลกร้อนหรือ คาร์บอนฟุตฟริ้นท์ ซึ่งจะทำให้ อบต.มีกำลังใจในการจัดทำโครงการเหล่านี้ รวมทั้งการทำโครงการเพิ่มจะไม่สร้างภาระทางการเงินให้กับ อบต.อีกด้วย

นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ประธานยุทธ์ศาสตร์ สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย และในฐานะประธานยุทธศาสตร์ อบต.บ้านหม้อ  เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ ธ.ออมสิน มีชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับนายก อบต.ในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 69 แห่ง ถึงแนวทางการเตรียมเอกสาร การนำเข้าเสนอในสภา อบต.และรูปแบบการจัดทำงบประมาณของ อบต.เพื่อทำการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปใช้ในโครงการต่างๆ ที่เป็นการลดมลพิษให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นตัวเอง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดโลกร้อนของท้องถิ่น ทั้งที่บ้าน ไร่สวน และที่นา 

ซึ่งปัจจุบันสถานะทางการเงินหลายแห่งใน อบต.มีข้อจำกัดจำนวนมาก การนำเงินมาใช้ในโครงการเหล่านี้ การที่ ธ.ออมสิน มาให้โอกาสและบอกแนวทางการของกู้เงินทำโครงการเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของท้องถิ่น ที่ภาครัฐให้ความสนใจช่วยเหลือ นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามปกติ 

ด้าน ดร.ปริญญา กาญจนปุญญกุล ผูัอำนวยการฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และสถาบัน เปิดเผยว่า ทางธนาคารได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ช่วยเหลือองค์บริหารส่วนตำบลที่มีโครงการเกี่ยวข้องกับการลดสภาวะโลกร้อน โดยการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้ เพื่อใ