รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ up skill ผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ป้อน EEC

รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ up skill ผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์  ป้อน EEC 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมภาคเอกชนยึดหลักรูปแบบการฝึกของ EEC Model

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC) เป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน เพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดแรงงานในระดับสูง ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีระดับทักษะฝีมือที่สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ เร่งดำเนินการพัฒนากำลังแรงงานเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC  ดำเนินการแล้ว โดยเฉพาะที่ชลบุรี มีสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางคือ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ซึ่งหน่วยงานของกรมได้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนในพืันที่ แจ้งความประสงค์เข้าฝึกอบร