กองทุนหมู่บ้าน

สทบ. เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีความใกล้ชิดประชาชน โดยได้ดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนงานของกองทุนหมู่บ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้มีการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน มีการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกกองทุน ทำให้สมาชิกทุกคนมีรายได้จากโครงการของ กทบ. และยังเตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power 11 ด้าน สทบ. จึงได้หยิบยกเอาของดี ของเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล

https://www.facebook.com/songpon.loppananusorn.3/videos/3543621962591826/

ดร. พรสรรค์ โรจนพานิช   ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

             จากการลงพื้นที่ของ ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม
ของโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ เป็นการสื่อสารเพิ่มระดับการรับรู้ สร้างการจดจำ ประชาสัมพันธ์ พร้อมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เตรียมความพร้อมสู่
Soft Power ณ กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีแนวทางการดำเนินงานที่เด่นชัด

              ดร.พรสรรค์ ผอ.ฝ่ายประชาสัมพนธ์ ได้กล่าวเปิดเผยว่ารู้สึกว่ายินดีที่ได้มาร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ของกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ และได้กล่าวต้อนรับผอ.สทบ.สาขา71  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จ.สมุทรสาคร ประธานและคณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สื่อมวนชน และผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน

              สทบ.เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 ปัจจุบันเป็นปีที่22  มีพื้นที่ดูแล กทบ.ทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลพยายามขับเคลื่อนนโยบาย่ต่างๆ ผ่านกทบ.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อาทิ โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะ1-3  โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของประชารัฐเพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกทบ.

นายธนันชัย บุญมาก ผู้อาํนวยการ สทบ. สาขา 11

               ในการเตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power 11 ด้าน สทบ. จึงได้หยิบยกเอาของดี ของเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล

                ดร.พรสรรค์ กล่าวว่า Soft Power มีผู้นิยามว่าคือวิธีการสร้างความเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างสิ่งที่คล้อยตามได้ทางวัฒนธรรม โดยไม่ใช้การบังคับ ยกตัวอย่าง เช่น เรามาวันนี้พื้นที่นี้มีศักยภาพอยู่แล้วในด้านการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งในพื้นที่อยู่แล้ว แต่ยังขาดในด้านการยกระดับการพัฒนาให้รู้จักอย่างแพร่หลาย คือในด้านการสร้างความพร้อม เช่น การนำ InFluencer ที่ดังๆ มาท่องเที่ยวเพื่อจะได้มีคนติดตามมาท่องเที่ยวมากๆ มีคนที่เป็นไอดอล หรือเชิญคนดังมาชิมอาหารหรือท่องเที่ยวก็จะมีคนติดตามมา แต่ในส่วนการช่วยเหลือในด้านความยั่งยืนแล้วประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมมือกันจึงจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

                ภาคประชาชนบริหารจัดการเองคิดเอง โดยมีนายอภิศักดิ์ บุญแช่ม ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือและสมาชิกร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ หยิบยกเอาของดี ของเด่น ที่มีอยู่แล้วในชุมชน มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวเกรียบปลาหมอเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีขนมเปี้ยะไส้ลูกจาก กุ้งเหยียด และปูไข่ทะเล ปูเนื้อ น้ำลูกจาก เป็นต้น กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ยังมีจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชน จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นของตัวเอง ชมวิถีชีวิตคลองสรรพสามิต และชมหลักเขตที่ 28 

ดร. พรสรรค์ โรจนพานิช  ผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม (ซ้าย)  

นายอภิศักดิ์ บุญแช่ม ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ(ขวา)

ซึ่งแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นไปตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลด้านอาหารและด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานทำ มีรายได้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนจากการบริโภคภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

                สทบ. จึงกำหนดแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผ่านนโยบาย Soft Power 11 ด้าน ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้เข้าชุมชน
สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ไม่ใช่พัฒนาเฉพาะกองทุนหมู่บ้านมีผลประกอบการดี แต่ต้องทำให้กองทุนอื่นๆ มีการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
 

https://www.facebook.com/songpon.loppananusorn.3/videos/3543621962591826/

   

 

 

Visitors: 244,860