กทธ.แรงงาน วุฒสภา

พล.ต.อ.อดุลย์’ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา มอบคณะอนุกรรมาธิการจัดหางานฯ ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา  มอบหมายให้ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ  บ้านสวนอคิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ ตำบลแม่ฮี้อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการของโครงการ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ

พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา กล่าวว่า ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ โดยเฉพาะอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก จึงควรส่งเสริม และสนับสนุนให้แรงงานในพื้นที่มีความรู้ด้านการเกษตร การมีศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ จึงนับเป็นโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรและเร่งกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคให้เกิดขึ้น เพื่อดึงดูดแรงงานกลุ่มนี้ให้อยู่ในภาคเกษตรต่อไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างมูลค่าใหม่ทางการเกษตรต่อไป

พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ผมและคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ  บ้านสวนอคิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา เบื้องต้นศูนย์แห่งนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมาก ควรค่าแก่การให้ผู้สนใจภาคการเกษตรเข้ามาศึกษา

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ติดตามคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งวันนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่มายังศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉร