รมว.แรงงาน

รมว.แรงงาน พิพัฒน์ เยือนเชียงราย ชู Up Skill ด้านโลจิสติกส์ -ท่องเที่ยวและบริการ อัตราจ้างสูง ฝึกจบพร้อมป้อนงานทันที 

รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ลงพื้นที่เชียงราย ชูสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและบริการ ผลิตแรงงานคุณภาพ ป้อนสถานประกอบกิจการ ฝึกจบมีงานร้อยเปอร์เซ็นต์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีแรงงานมากกว่า 2 ล้านคน เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง การผลิตสินค้าและการบริการของประเทศ ตั้งแต่กิจกรรมการวางแผน จัดซื้อ คลังสินค้า การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค ขั้นตอนกระบวนการศุลกากร การนำเข้า-ส่งออก โรงเก็บสินค้า หรือตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งผลให้เกิดความต้องการคนทำงานที่มีทักษะฝีมือในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับด้านการขนส่ง ซึ่งหากได้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าที่มีทักษะฝีมือ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีหน่วยฝึกอบรมเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเร่งดำเนินการผลิตแรงงานให้มัทักษะในด้านดังกล่าวเพื่อป้อนสถานประกอบกิจการด้านการขนส่งต่อไป

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมการฝึกหลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) ซึ่งผู้เข้าฝึกส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบและผู้ว่างงาน เดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งการขับรถลากจูงต้องใช้ทักษะความชำนาญมาก จึงเป็นตำแหน่งงานที่สถานประกอบกิจการมีความต้องการแรงงานเข้ามาทำงาน ดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมหรือขับรถประเภทนี้ได้จึงไม่ตกงาน  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนักขับรถหัวลากแล้ว จะมีบริษัทเข้ามาสัมภาษณ์แนะนำตำแหน่งงานว่าง เพื่อรับเข้าทำงานทันที  ซึ่งได้รับรายงานว่าที่ผ่านมาผู้ผ่านการฝึกมีงานทำ 100 %  อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้แนวทางนี้เป็นโมเดลการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ด้วย คือต้องเตรียมตำแหน่งงานรองรับ ฝึกทักษะให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ผู้ผ่านการฝึกจะได้มีงานทำทันที 

นอกจากนี้แล้ว รมว.แรงงงานและคณะได้ชมสาธิตการฝึกอบรมอีก 4 หลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ควบคุมรถยกสิน