กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ จับมือ โกโซเชียล ร่วมพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัล เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม นายสมชาติ สุภารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท โกโซเชียล จำกัด โดยมีคุณธนาพัฒน์ เสถียรจารุพงศา ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพสูงรองรับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่ เป็นภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันทักษะด้านดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างมากในการทำงานทุกระดับ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เทคโนโลยีเติบโตและเข้ามามีบทบาทในการทำงานและวิถีชีวิตของทุกคน ดังนั้น ทักษะและความรู้ในด้านดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเตรียมพร้อมให้แรงงานไทยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายสมชาติ กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรม เข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Giftlikes ซึ่งบริษัทได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรการสร้างวิดีโอเพื่อสร้างอ