กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือ เครือ CPAC ยกระดับช่างก่อสร้างเครื่องพ่นฉาบปูน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับ นายนพพร กีรติบรรหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดยมี นายประพันธ์  หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี นายนิธิภัทร  ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล นายกริช ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดปูนซีเมนต์และมอร์ตาร์ และนายธีระยุทธ พันธ์มีเชาว์ ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์ด้านบริการเทคนิค บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เป็นพยานลงนาม ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคาร 100 ปี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับทักษะฝีมือช่างก่อสร้างให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังการลงนามดังกล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะช่างก่อสร้างจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือที่สูงขึ้นได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั