สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่40