กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ ปักหมุดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 4 ภาค Up Skill แรงงานรับอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร ท่องเที่ยว ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะแรงงานเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ต่อยอดพัฒนากำลังคนในพื้นที่ รับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เกษตร-อาหาร  ดิจิทัลและอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากมติของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค และเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 ด้าน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่เศรษฐกิจอื่น ๆ นั้น กรมฯ ได้สำรวจความต้องการจากสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ดังกล่าว พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความต้องการแรงงานในตำแหน่ง ฝ่ายผลิต นักวิจัย และพนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความต้องการแรงงานในตำแหน่ง วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างควบคุมเครื่องจักร ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีความต้องการแรงงานในตำแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการ พนักงานดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการแรงงานในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ นักออกแบบระบบ เจ้าหน้าที่ส่งออกต่างประเทศ

 

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า จากตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่สถานประกอบกิจการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้องการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้หน่วยงานของกรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค  พัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการ ทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สถานประกอบกิจการต้องการ ซึ่งในแต่ละภาคไ