กรมพัฒน์

ช่างเชื่อมมีเฮ กรมพัฒน์จ่อทดสอบมาตรฐานเพิ่มอีก 3 สาขา รับอัตราค่าจ้างตามระดับฝีมือ

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบผ่านร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง เชื่อมมิก และเชื่อมฟลักซ์คอร์ รับค่าจ้างตามระดับฝีมือ

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีมติเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ เพิ่มเติมอีก 3 สาขา ไดัแก่ 1. สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 2. สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ และ 3. สาขาช่างเชื่อมมิก โดยเห็นว่า สาขาช่างเชื่อม ทั้ง 3 สาขานี้ ตลาดแรงงานมีความต้องการเป็นอย่างมาก เห็นควรที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมตามระดับมาตรฐานฝีมือ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้เร่งประกาศอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือให้สอดรับกับอัตราค่าจ้างในปัจจุบัน

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการร่วมกันจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพของประเทศไทยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกมิติ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับมาตรฐานฝีมือให้เป็นแรงงานคุณภาพรองรับค่าจ้างตามทักษะฝีมือ  ร่วมผลักดันให้มีการจัดทำมาตรฐานฝีมือและกำหนดอ