ปลาเผาภูเก็ต

ปลาเผาภูเก็ต เคล็ดลับ อยู่ที่น้ำจิ้ม

 ทวีศักดิ์ เกษปทุม  โทร.066 1549942