เกษตรอำเภอเบตง

เกษตรอำเภอเบตงติดตามแสงไฟป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

ยะลา - เกษตรอำเภอเบตงติดตามแปลงต้นแบบการใช้แสงไฟป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวอาภรณ์ รัตนพิบูลย์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ มณีโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามแปลงต้นแบบการใช้แสงไฟไล่ผีเสื้อกลางคืน เพื่อป้องกันและลดการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การติดดอกของไม้ผล พบดอกทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระยะหางแย้ ณ แปลงของนายวาจิ วาแม หมู่ที่ 9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นางสาวอาภรณ์ รัตนพิบูลย์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเบตง  กล่าวว่า ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดยะลา โดยในปี 2566 มีพื้นที่ปลูก 96,234 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน 89,661 ตัน มูลค่ารวมกว่า 6,600 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก ร้อยละ 54 จำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 46 และในปี 2567 พบว่ามีพื้นที่ปลูก 105,400 ไร่ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-5 ปีนี้ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาทุเรียนยะลาถูกตรวจพบว่ามีการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ทำให้ผู้ส่งออกถูกตีกลับสินค้า ส่งผลให้ทุเรียนในจังหวัดยะลาราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสที่จะสร้างรายได้จากการจำหน่ายทุเรียน

เกษตรอำเภอเบตงจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับทุเรียนจังหวัดยะลาให้เป็นที่ยอมรับ จัดทำ