ก.แรงงานส่งเสริมอาชีพ23สาขา

ประกาศแล้ว! ส่งเสริมทักษะจาก 7 สาขา เป็น 23 สาขา 

กระทรวงแรงงาน ประกาศ สาขาอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จาก 7 สาขา เพิ่มเป็น 23 สาขา ให้แรงงานไทยเป็นแรงงานคุณภาพมีทักษะ เป็นที่ยอมรับระดับสากล

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศกำหนดสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่ม ประกอบด้วย 

1. สาขาอาชีพก่อสร้างและให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

2. สาขาอาชีพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

3. สาขาอาชีพการบริหารจัดการ และการให้บริการทางวิชาชีพ

4. สาขาอาชีพการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เคมี และไบโอดีเซล

5. สาขาอาชีพการพัฒนาบุคลากร

6. สาขาอาชีพการพิมพ์และสื่อสารมวลชน

7. สาขาอาชีพการวิจัย

8. สาขาอาชีพเครื่องจักรกลและการผลิต

9. สาขาอาชีพด้านการแพทย์ และสุขภาพ

10. สาขาอาชีพท่องเที่ยว กีฬา และการจัดนิทรรศการ

11. สาขาอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล

12. สาขาอาชีพธุรกิจการเงินและการจัดการทรัพย์สิน

13. สาขาอาชีพธุรกิจบริการและพาณิชย์

14. สาขาอาชีพผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน

15. สาขาอาชีพ